Luyen thi toeic

Kết quả thăm dò
Ý kiến
Số phiếu bình chọn
Hơn 6 tháng nữa tôi mới thi TOEIC
172 phiếu
Tôi chưa muốn thi TOEIC
91 phiếu
Tôi sắp thi TOEIC
745 phiếu
Ý kiến
Phần trăm bình chọn
Hơn 6 tháng nữa tôi mới thi TOEIC

17 %
Tôi chưa muốn thi TOEIC

9 %
Tôi sắp thi TOEIC

74 %
luyen thi TOEIC Ms Hoa TOEIC