Luyen thi toeic

Kết quả thăm dò
Ý kiến
Số phiếu bình chọn
Hơn 6 tháng nữa tôi mới thi TOEIC
179 phiếu
Tôi chưa muốn thi TOEIC
119 phiếu
Tôi sắp thi TOEIC
761 phiếu
Ý kiến
Phần trăm bình chọn
Hơn 6 tháng nữa tôi mới thi TOEIC

17 %
Tôi chưa muốn thi TOEIC

11 %
Tôi sắp thi TOEIC

72 %